Không phải người nào cũng có thể biên soạn sách giáo khoa

Quy định mới nhất vừa được ban hành về việc biên soạn và chỉnh sửa sách giáo khoa vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cách đây ít hôm. Theo đó, người biên soạn phải có trình độ đại học trở lên.

Theo như quy định việc biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì người biên soạn sách giáo khoa phải có trình độ đại học trở lên.Ngoài ra, trong quá trình sử dụng  sách giáo khoa có thể được chỉnh sửa và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo là người phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa…

sách giáo khoa

Như vậy, thông tư được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định tiêu chuẩn quy trình biên soạn và chỉnh sửa sách giáo khoa.Tiêu chuẩn tổ chức cùng cá nhân biên soạn sách giáo khoa.Tổ chức hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ có hiệu lực từ ngày 6/2/2018. Trong đó, nguyên tắc biên soạn sách giáo khoa phải phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, tuân thủ hiến pháp và pháp luật.Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông.

Bảo đảm tính liên thông giữa các cấp học, lớp học, môn học và hoạt động giáo dục… gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới nhằm bảo đảm tốt nhất lợi ích cho người học. Theo đó, các bài học trong sách giáo khoa sẽ tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng và sáng tạo phương pháp dạy. Cùng với đó, hình thức tổ chức dạy học, lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, nhằm tạo cơ hội khuyến khích học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong phong trào học tập để phát huy tiềm năng của mỗi bạn học sinh.

Không phải người nào cũng có thể biên soạn sách giáo khoa

Chính vì thế, người biên soạn sách giáo khoa ngoài tiêu chí có trình độ đại học trở lên, thì cần phải am hiểu về khoa học giáo dục và có chuyên môn phù hợp với sách giáo khoa được biên soạn.Có đầy đủ quyền công dân cùng phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt. Theo đó, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa sẽ đăng ký và nộp bản thảo sách đến nhà xuất bản giáo dục bảo đảm theo đúng các quy định của nhà nước. Qua đó, các nhà xuất bản tổ chức biên tập nhằm hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa và phối hợp với tổ chức, cá nhân biên soạn triển khai việc thực nghiệm sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định bản mẫu sách giáo khoa theo quy định xuất bản.

Trong đó, quá trình thực hiện thẩm định sẽ do Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung học  của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Việc thẩm địnhtrực tiếp do Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập với số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu là 7 người do đơn vị tổ chứ đề xuất theo từng môn học và hoạt động giáo dục ở từng cấp học. Theo đó, người tham gia biên soạn sách giáo khoa sẽ không được tham gia thẩm định. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ đánh giá, xếp loại bản mẫu sách giáo khoa theo ba loại là Đạt, đạt nhưng cần chỉnh sửa và không đạt. Trên cơ sở thẩm định đó thì Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt, cho phép sách giáo khoa đấy có được sử dụng hay không…